Coràge

FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER

Lederutvikling

LEDERUTVIKLING I FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER(*)

Kjersti Steinskog og Konrad Magnus har bistått i en spennende lederutviklingsprosess for et samlet landsdekkende topplederteam på 13 medlemmer over et drøyt år. Prosessen har bestått av tre dagssamlinger samt sparring og oppfølging mellom samlingene med undertegnede og HR-leder. Konsulentene har i tillegg holdt en utviklingssamling for den sentrale staben i Oslo.

MÅLSETNING

Utvikle effektiv kommunikasjon og konstruktivt samspill, som gir ledergruppen positiv energi og gode lederferdigheter.

PROSESS

Oppdragsgiver og konsulentene har sammen forberedt helheten i programmet slik at det har vært sikret god sammenheng og en tilknytning til organisasjonens utfordringer og utviklingsmål. I samlingene har konsulentene spilt rollen som fasilitator. Det innebærer at de har lyttet godt, utfordret, støttet, anerkjent og inspirert, samtidig som de har ivaretatt gruppen som helhet og sørget for fremdrift. Konsulentene har tatt ansvar for å se den enkelte underveis i prosessen.

Konsulentene har tålt og holdt gruppen også når det har oppstått uenighet og konflikter, og har bidratt til at gruppen blir bevisst og trener på å håndtere forskjellighet. Lederne har fått refleksjonsoppgaver som forberedelser til samlingene, som har vært utarbeidet i samråd med oppdragsgiver.

Lederne har selv tatt ansvar for å delta aktivt, gi av seg selv og bidratt til egen og gruppens utvikling. Oppdragsgiver og konsulentene har underveis justert detaljene i programmet i henhold til ledergruppens utvikling og behov. Konsulentene har utarbeidet enkel dokumentasjon etter hver samling.

Kjennetegnet på godt konsulenthåndverk er at lederne er i førersete for sin og organisasjonens endring og utvikling, og at konsulentene bidrar til at det er lederne som gjennomfører og oppnår vekst og suksess. Konsulentene har vist det til fulle. De har vært katalysator, virkemiddel og verktøy. Konsulentene har selv en sterk verdiforankring, med god selvinnsikt i egne verdier, og kompetanse i å fasilitere verdistyrte ledelsesprosesser. De har utvist stor trygghet i rollen som prosessveiledere og coacher i team- og individuell utvikling.

I tillegg til å fasilitere og støtte lederne på konstruktive måter, har konsulentene integritet. De har tydeligvis vært ute en vinternatt før og fanger opp situasjoner og behov raskt. De har også tatt rollen som pådrivere og utfordrere slik at lederne oppnår forbedring og gjennomfører endringer. Vi gjorde et lykkelig valg av konsulenter, og er svært godt fornøyd med de resultatene vi i felleskap har oppnådd. Det er med glede vi kan anbefale dem til andre oppdragsgivere. Undertegnede kan gjerne konsulteres muntlig, dersom det er behov for ytterligere utdypning.

Pernille Pettersen Smith

Direktør

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Oslo, desember 2016

 

(*) Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker avgjør tvangssaker etter barnevernloven, helse- og omsorgsloven og smittevernloven. Fylkesnemndene er uavhengige, statlige og domstolslignende organer, som behandler saker som bringes inn fra en av sakens parter, som oftest kommunens barneverntjeneste eller foreldrene i en barnevernssak. Eksempelvis fatter nemndene vedtak om omsorgsovertakelse av barn og tvangsplassering av ungdommer og rusmiddelavhengige. Fylkesnemndene er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.  Det er tolv fylkesnemnder i Norge. For mer informasjon om oss, se gjerne www.fylkesnemndene.no


E-mail med tilbakemelding etter nylig avholdt tredje ledersamling i Fylkesnemndene for barnevern og sosial saker, november 2016:

Kjære Kjersti og Konrad,

Tusen takk for en meget vellykket dag på Soria Moria sist torsdag! Vi kom langt, og ikke bare like langt som jeg hadde håpet, men i ettertankens lys faktisk en god del lenger. Det store og dyptgående forarbeidet ga videreutvikling og resultater og jeg tror også ny forståelse!

Jeg er svært takknemlig for måten dere har gått inn i oppgaven med å arbeide med vårt lederteam og seriøsiteten dere har vist for at vi skal oppnå resultater!

Jeg ser frem til at vi sammen skal evaluere vårt arbeid. Igjen takk for den flotte innsatsen!

Ha en fortsatt fin uke!

Vennlig hilsen

Pernille Pettersen Smith

Direktør

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Telefon 23 32 10 00